top of page

Data Center / Disaster Recovery

การออกแบบระบบของเรามุ่งเน้นให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลายาวนาน ตามต้องการของธุรกิจโดย “Availability” สามารถวัดได้จากระยะเวลาการทํางานของระบบในขณะที่ให้บริการได้โดยสมบูรณ์ หรืออาจวัดได้จากความ ยาวนานของระยะเวลาที่ระบบหยุดการให้ บริการโดยไม่ตั้งใจ (Accedent)

การออกแบบสามารถกำหนดใหมีการทํางานแบบ Hot Site มีความจําเปนจะตอง Replication ขอมูลตนฉบับระหว่างศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนย์คอมพิวเตอรสํารองแบบ Online โดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนยคอมพิวเตอรหลักเกิดปัญหาขึ้นจนไม่สามารถใช้งานได้ ระบบจะสามารถทําการโอนยายภาระงานและการควบคุมทั้งหมดจากศูนยคอมพิวเตอรหลักไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารองโดยทันที เพื่อใหมีการทํางานอย่างต่อเนื่อง และดาวน์ไทม์น้อยที่สุด ดังนั้นการออกแบบจำเป็นที่จะต้องแยกระบบออกเป็นชิ้นๆ เพื่อให้สามารถกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  (Tier Design)

 

ลักษณะการแบ่งแยก มีดังนี้

  1. Data Tier

  2. Application Tier

  3. Network Tier

รายละเอียดของการแบ่ง Tier Design

  1. Data Tier สามารถแบงขอมูลออกได 2 ประเภทคือ ขอมูลจากระบบฐานขอมูล และแฟมขอมูลของเอกสารตางๆ ซึ่งทั้งสองสวนนี้จะถูกออกแบบใหเกิดการทำสําเนาใหเปนปจจุบันดวยเทคนิคที่แตกตางกัน คือ ขอมูลจากระบบฐานขอมูลจะถูกทำสำเนาโดยระบบจัดการฐานขอมูล เช่น MS SQL, MS Exchange, Active Directory ก็จะมีรูปแบบในการทำการสำรองข้อมูลเฉพาะตัว สวนแฟมข้อมูลและรูปภาพตางๆ จะถูกทำสำเนาโดยระบบสำรองข้อมูล เช่น Veeam Backup, Commvault

  2. Application Tier จะประกอบดวยรหัสตนฉบับของโปรแกรมประยุกตและการตั้งคาของซอฟตแวรระบบ ซึ่งจะถูกทํ าสำเนาดวยเทคโนลยีของแต่ละเข้า เช่น Veeam Backup / Commvault  

  3. Network Tier เป็นการกำหนดการเข้าสู่ระบบเครือข่ายจากกลุ่มผู้ใช้งานระหว่างศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสำรอง เช่น คนละอาคาร คนละจังหวัด คนละประเทษ เป็นต้น ระบบเครือข่ายจะได้รับการออกแบบให้สามาระเชื่อมตอเขากับเครือขาย Internet เพื่อใหบริการกับผูใชของระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Entgroup dc and dr site
Entgroup dc and dr site

จากภาพ แสดงให้เห็นการออกแบบระบบที่ทำงานเป็นลักษณะ DC / DR Site แน่นอนว่าต้องมีการลงรายละเอียดการทำงาน การย้ายระบบ การกำหนดเส้นทางของเครือข่าย การกำหนดรูปแบบการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้งานกรณีที่เกิดปัญหาไม่คาดฝัน เนื่องจากการที่ต้องนำคนจำนวนหนึ่งที่เคยใช้ระบบจากที่หนึ่ง แล้ววันดีคืนดีระบบกลับมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องมีการกำหนดขึ้นตอนปฏิบัติ ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน ทีมงานจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ทั้งยังต้องพูดคุยกับผู้ใช้งานระบบให้มีความสอดคล้องกัน เข้าใจพฤติกรรมการทำงานของผู้ใช้ และยังต้องเข้าใจรูปแบบการทำงานของซอฟร์แวร์แต่ละประเภทอีกด้วย 

ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีของ Veeam Backup, Commvault หรือ ค่ายอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถย้ายระบบจากที่หนี่งไปอีกที่หนึ่งได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก

Entgroup dc and dr site

ภาพ การออกแบบระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยีของ Veeam Backup Software

bottom of page