top of page
รับประกันสินค้า2023_30_08_แนวนอน.jpg
ระยะเวลาในการซ่อมสินค้า_แนวนอน.jpg
gg-01-01.jpg

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

 

 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ENT GROUP Co.,Ltd. จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

 • ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐาน แสดงวันที่ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์

 • หากไม่มีใบเสร็จและหาเอกสารเพื่อระบุแหล่งที่มาของสินค้าที่ให้ดำเนินการไม่ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการ

 • เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่เสี่ยงอันตราย

 • การปฏิเสธการรับประกันครอบคลุมถึงปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกัน ตามอาการเสียที่ปรากฏ โดยผู้ให้บริการสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการแก้ไขปัญหา

 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

งื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 

 • อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของ เหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯ กำหนด

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

 • การรับประกันหน้าจอ กรณีที่หน้าจอแสดงผลเกิดความเสียหาย เช่น แตก ร้าว หรือใช้งานไม่ปกติ ในช่วงระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์บริการการรับประกันหน้าจอ คุณสามารถรับบริการเปลี่ยนหน้าจอได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่

 • กรณีหน้าจอถลอก สีเหลืองจากการตากแดดหรือโดนสารเคมี จะไม่สามารถเคลมหรือซ่อมได้

 • กรณีสัมผัสหน้าจอเพี้ยนไปจากเดิม ตำแหน่งไม่ตรง ที่เกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จะไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้

 • รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

 • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ

 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

 • หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

การรับประกันหน้าจอ หน้าจอแบบสัมผัส

 • การรับประกันหน้าจอ กรณีที่หน้าจอแสดงผลเกิดความเสียหาย เช่น แตก ร้าว หรือใช้งานไม่ปกติ ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน จะอยู่นอกเหนือการรับประกัน

 • กรณีหน้าจอถลอก สีเหลืองจากการตากแดดหรือโดนสารเคมี จะไม่สามารถเคลมหรือซ่อมได้

 • การใช้งานในกิจกกรมกลางแจ้ง (60 - 70'C) สภาพเย็นจัด (-10'C , - 20'C) เมื่อใช้งานไปแล้วเกิดความเสียหาย สัมผัสไม่ได้ สัมผัสไม่ตรง จะอยู่นอกเหนือการรับประกัน

 • กรณีสัมผัสหน้าจอเพี้ยนไปจากเดิม ตำแหน่งไม่ตรง ที่เกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จะไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้

 • รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน หรือ ให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่ลูกค้ามีการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติสินค้า หากไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้ อันเนื่องจากไม่มี Driver 

 • กรณีที่ตัวเครื่องมีปัญหาและอยู่ในประกัน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น อะไหล่ขาดตลาด หาอะไหล่ทดแทนไม่ได้ สินค้าขาดตลาด หรือการขนส่งไปยังโรงงานที่ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายมากกว่ามูลค่าสินค้า ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าทดแทนให้กับลูกค้าได้ โดยเสนอส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า

 • กรณีหน้าจอมีปัญหา ที่นอกเหนือหรือหมดประกัน สามารถสอบถามเพื่อส่งสินค้า มาตรวจสอบได้ฟรี โดยบริษัทฯ จะเสนอราคาค่าซ่อมให้ เพื่อพิจารณา

 

ความรับผิดชอบในกรณีการขนส่งสินค้า

 

 • บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทดแทน ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือ รุ่นที่ดีกว่า ให้แก่ลูกค้า การจัดส่งสินค้าทดแทน

 • ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีอาการขัดข้อง หรือเสีย ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ตรวจสอบเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีหรือใบส่งสินค้า)

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้า หรืออาจจะมีความล่าช้า อันเนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบและการจัดหาสินค้า

 • สินค้าที่ส่งคืน จะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหีบห่อ หมายเลขกล่องและตัวเครื่องจะต้องตรงกัน, คู่มือและอุปกรณ์ ต่อพ่วงอื่นเสมือนเมื่อรับสินค้า มิฉะนั้นจะไม่อยู่ในการรับประกัน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ แก่ลูกค้า

 • การรับประกันนี้ไม่ควบคุมถึงความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงซ่อมแซม,การแก้ไข, การติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี

 • แจ้งรับบริการหลังการขายสินค้า บริษัทฯ โดยติดต่อมายังช่องทางปกติของบริษัทฯ

สติกเกอร์-01.png
วิธีการเคลมสินค้า3.jpg
bottom of page