Firewall คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย 

Four Net รายละเอียดของเครื่องแต่ละรุ่น

Eight_Net_02.jpg
Double_Net_03.jpg

Intel HD Graphics
มีความละเอียดต่อการใช้งาน
ไม่ว่าจะงานขนาดเล็กหรืองานขนาดใหญ่.

4.jpg
10.jpg