top of page
Untitled-5-01.jpg

อิทธวรา วิศวลีเจริญสกุล

บริษัท ไฮบริค อีสปอร์ต

เลขที่  288-292 ถนน ศรีภูวนารถ  ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

aittawura@gmail.com

086-955-9888

Untitled-5-01.jpg

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
224/9ถ. เทพกระษัตรี ต. ตลาดใหญ่. อ. เมือง
จ. ภูเก็ต. 83000

Kitja@ptech.ac.th

081-416-4441

อาจารย์ กิจจา แสนกล้า

bottom of page