top of page

Our Partners

กิจการหรือโครงการของเราจะสำเร็จหรือไม่ จำเป็นที่ต้องมีผู้ให้การสนับสนุน 

ด้วยพันธมิตรธุรกิจที่เราพยายามสร้างให้มีความเหนียวแน่น เพื่อส่งต่อคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

"ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะทำให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเอง”

 

ดังนั้น เราไม่ใช่องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อขาย จำหน่าย สินค้าเพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นองค์กรที่พร้อมจะส่งมอบสินค้าพร้อมด้วยบริการ นั่นคือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมาส่งต่อไปยังผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้ระบบที่สร้างขึ้นมามีประโยชน์เต็มที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ 

Partner.jpg
bottom of page