top of page

งานบริการให้คำปรึกษาด้านไอที (IT Consultant Services)

จากประสบการณ์ทำงานของทีมมากกว่า 15 ปี ทำให้เรามั่นใจได้ว่า งานติดตั้งระบบไอที ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ เรามี Khow How ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบ วางแผน กำหนดขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เราสามารถให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบที่อาจเกิดขึ้น หรือชี้แนะแนวทางเพื่อให้แผนที่วางไว้สำเร็จ ตามนโยบายของท่าน

it consult services
Consultant and Project Co-Ordinate Services
งานวิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผน IT เพื่อนำเสนอประจำปี

หลายๆ องค์กรมีความต้องการติดตั้งระบบใหม่ หากแต่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิค

ที่จะสามารถทำให้โครงการที่ต้องการสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ บริษัทของเราเล็งเห็นข้อจำกัดของบุคลากรในองค์กรของท่าน ซึ่งหลายๆ แห่งที่เราให้บริการ ไม่ได้มีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับระบบไอทีเลย หากแต่ใช้ระบบไอทีในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น พนักงานที่มีอยู่จึงมีศักยภาพที่จำกัด บริษัทยินดีให้การสนับสนุนในการสร้างโครงการด้านไอที เพื่อให้สำเร็จ เนื่องจากระบบไอที เป็นระบบที่ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนสูง หากแต่เงินอย่างเดียวจะไม่สามารถตอบคำถามได้ทุกโจทย์ และอาจส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

 

เรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อออกแบบ วางโครงการ งบประมาณ ภายไต้ หลักการที่ยึดถือความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา เช่น งาน Proposal, TOR, Design, Consultant ซึ่งเน้นไปที่งานระบบเป็นสำคัญ 

Entgroup IT Consultant Services
งานตรวจสอบระบบ (System Audit)
 

งานตรวจสอบระบบ (System Audit) คือ งานที่บริษัทของเราให้บริการ ก่อนหน้าหรือหลัง จาก ที่ได้มีการเซ็นต์สัญญากับผู้รับติดตั้งระบบแล้ว กล่าวคือ ลูกค้าอาจจะมีบริษัทที่ให้ความเชื่อมั่นและมีการติดตั้งระบบด้วยกันแต่ไม่มีบริษัท หรือ คนกลาง ที่จะคอยสอดส่อง ตรวจสอบถึงคุณลักษณะที่ติดตั้งไปแล้ว คุณลักษณะของระบบที่ต้องการส่งมอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่เพียงได มีการปิดบัง อำพรางสิ่งต่างๆ ที่ไม่อยากเปิดเผยให้กับลูกค้า อันจะทำให้ระบบในอนาคตมีปัญหาตามมาภายหลัง หรือต้องการเปลี่ยนผู้รับเหมารายใหม่ในอนาคต

 

ทั้งนี้ สิ่งต่างๆ ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจำเป็นจะเป็นเป็นข้อเท็จจริงที่จะส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง

ลูกค้าหลายๆ เจ้า มีความกังวลว่าจะรับส่งมอบงาน กับทางผู้รับจ้าง ได้หรือไม่ จะมีความกังวลว่าหากรับส่งมอบแล้ว บริษัทผู้รับจ้างจะมีอะไรปิดบัง หรือ เสียหายภายหลังแล้ว จะให้การบริการได้ตามที่ขอไว้หรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถให้การรับประกันได้ แต่การจัดทำระบบการตรวจสอบ (Audit) จะช่วยให้คุณมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าบริษัทผู้รับจ้างเดิมจะทำอะไรไว้ เราเป็นผู้จ่ายเงินจะสามารถรับทราบข้อมูล ความเสี่ยง ได้ครบถ้วน จากการใช้งานรูปแบบการตรวจสอบระบบจากเรา

Entgroup IT Consultant Services
ควบคุมงานติดตั้งระบบ (Project Manager)

 

การติดตั้งระบบทุกๆ ระบบในโลกนี้ จำเป็นต้องมีบุคลากร ที่ทำหน้าที่ควบคุมโครงการ เพื่อให้งานสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้น งานควบคุมระบบจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ ในการทำงาน เนื่องจาก จะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเทคนิคในการทำงานเท่านั้น หากแต่เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน งานจะออกมาดีหรือไม่นั้น ผู้ควบคุมกับทำงาน (Project Manager) จะมีบทบาทอย่างมากในการให้แนวทางในการทำงาน

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน จำเป็นที่จะต้องแก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างจะต้องรู้ถึงองค์รวมของระบบทั้งหมดที่กำลังติดตั้ง หากเลือกวิธีแก้ไขแล้วส่งผลกระทบให้กับอีกเรื่องก็คงไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ดีเป็นแน่ ดังนั้น Project Manager คือ คนที่จะคอยควบคุม กำหนดทิศทาง เป้าหมาย ในทางปฏิบัติให้กับทีมงานติดตั้ง ผู้ที่สามารถงานในลักษณะ Project Manager ที่ดี คือคนที่สามารถทำให้ทีมมั่นใจ เชื่อใจ รับทราบถึงเป้าหมาย ชี้แจ้งถึงสถานะการทำงาน ณ ปัจจุบัน ให้กับทั้งทีมงานติดตั้งและผู้ว่าจ้างได้อย่างโปร่งใส นั้นเอง

bottom of page