top of page
1.jpg
9.jpg

Firewall คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย 

Single Net รายละเอียดของเครื่องแต่ละรุ่น

4.jpg
11.jpg
10.jpg

1-LAN

1-LAN

1-LAN

1-LAN

1-LAN

1-LAN

7.jpg
8.jpg
bottom of page