top of page

บริการสร้างระบบห้อง Data Center

data center services
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบห้อง Data Center

- สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบของห้อง Data Center

- ออกแบบ ประเมิน เพื่อจัดวางอุปกรณ์ในห้อง

- คำณวนโหลดไฟฟ้า แล้วประเมินรุ่นของ UPS

- ประเมินระยะเวลาที่ต้องการสำรองไฟฟ้า

- ออกแบบระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้า

- วางแผนระบบควบคุมอุณหภูมิ เราออกแบบระบบแอร์

- ออกแบบระบบการ Wiring and Cabling 

- ออกแบบระบบควบคุมการเข้า-ออก ห้อง Data center

ระบบที่กล่าวมาออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรที่ได้รับ Certificate ของมาตรฐานห้อง Data Center

ท่านจะมั่นใจได้ว่าระบบของท่านได้รับการออกแบบ ติดตั้ง ภายไต้มาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบ

T_series10K31-20K31.jpg
logo-ic.jpg
TS Series
T Series
TR Series
T_series10K31-20K31__T.jpg
bottom of page