top of page
ขั้นตอนการทำงาน | Our process
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- ระบุเบอร์โทร อีเมล์ ที่สะดวกในการติดต่อ
- เวลาเข้าทำงาน สถานที่สำคัญมากๆ
- เลือกบริการที่ต้องการ ถ้าไม่มีก็สามารถกรอกเพิ่มได้
- จากนั้นกดปุ่มส่งข้อความ ระบบจะตอบกลับทันที
- ไม่เกิน 10 นาที เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถาม
- ประเมินราคา เสนอราคาเสร็จ พร้อมอนุมัติ
- เข้าดำเนินการทำงาน พร้อมส่งมอบงาน
- มีประกันผลงานอย่างน้อย 1 เดือน ทุกเคส
 
เราให้ความสำคัญกับงานของคุณ
เทียบเท่างานของเรา
bottom of page