s.jpg
1-01.png
1.png

CE  |  ISO9001

CPU :  Intel Core i3,i5,i7  3rd Generation
1.jpg

Industrial PC คือเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละอองหนาแน่น โดยออกแบบให้มีการระบายความร้อนได้ดีและทนความร้อนได้สูง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ซึ่ง PPC - 1231A ก็ได้ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม งาน Outdoor งานที่คอมพิวเตอร์ PC ธรรมดา ไม่สามารถรองรับได้

RAM
4 GB
RAM
64 GB

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในคำโฆษณาที่ปรากฏได้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ทดสอบในห้องแล๊ปของโรงงานผู้ผลิตแล้ว กรณีติดตั้งใช้งานแล้วปรากฏผลไม่ตรงกับการนำเสนออันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่แตกต่างไป ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

โรงงานที่กำลังมีแผนขยายไลน์ผลิตนึกถึง Industrial Grade PC จากเรา

PPC - 1231A ได้ติดตั้งหน่วยความจำ (RAM) 4 GB และ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (SSD) 64 GB ส่งผลทำให้